«ВОСЕМЬ БОГАТЫРЕЙ» - КОНЦЕПЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ ВЬЕТНАМА

Модератор: tykva

Ответить
Вадим Ларин
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 мар 2017 23:40
Откуда: Москва
Род занятий: Научный работник

«ВОСЕМЬ БОГАТЫРЕЙ» - КОНЦЕПЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ ВЬЕТНАМА

Сообщение Вадим Ларин » 11 окт 2020 21:54

Фото: Дядюшка Хо показывает правильное положение Меча учащимся
Центральной Средней школы физкультуры и спорта
по случаю посещения школы 14 декабря 1961 г.[*]
Хо Ши Мин и ТБИ.jpg
Фото: Дядюшка Хо вместе с бойцами
занимается традиционными национальными
боевыми искусствами
1

Этот краткий материал посвящен концепции вьетнамских ТБИ «Восемь богатырей», названной соответственно 8 китайским триграммам «Книги перемен» (И цзин), которые традиционно вместе с 5 элементами - являются философской основой формирования вьетнамских боевых искусств.
Эта концепция сформулирована автором впервые в процессе подготовки диссертации, но, видимо, будет правильным поделиться этим взглядом сегодня в качестве признательности Клубу традиционных боевых искусств г. Бьенхоа провинции Донгнай, мастеру Хоанг Минь Зянгу и его друзьям, которые в конце 2019 г. гостеприимно уделили мне время для бесед и занятий.
«Боевые искусства Вьетнама – источник, имеющий 4896-летнюю историю, согласно национальной вьетнамской истории, традиционное культурное воинское учение, связанное с философией, что выражено словами: «Обратная сторона воинского учения есть философия»»
2.

Khái niệm «Tám Võ sĩ» về võ cổ truyền Việt Nam (Nam Bộ) được thể hiện trong mô hình Tín ngưỡng thờ Tổ
В. Ларин. Схема ВТБИ Восемь богатырей.jpg

Bởi vì truyền thống, tiềm năng chiến đấu trong trường hợp có sự tấn công từ bên ngoài có thể được triển khai theo giả thuyết như sau.

Сhúng tôi trình bày quan niệm của mình về võ cổ truyền Việt Nam (Nam Bộ), mà theo quan điểm của chúng tôi, có thể được thể hiện trong mô hình Tín ngưỡng thờ Mẫu, cụ thể là các tôn giáo của nhân vật lịch sử Việt Nam - An Dương Vương - Tổ tiên Pháo binh, Công binh và Công cụ, Lê Lợi - Tổ tiên bộ đội địa phương, Trần Hưng Đạo - Tổ tiên đội tàu, Trần Nguyên Hãn - Tổ Thông tin, Phù Đổng Thiên Vương - Tổ Thiết giáp, Phan Đình Phùng - Tổ tiên Máy nghiền vũ khí, cũng như Mẹ Gạo và Tuệ Tĩnh - Người chữa bệnh y học cổ truyền của triều đại Trần (Nhà Trần, chữ quốc ngữ: 茹 陳, Hán tự: 陳朝, Hán-Việt: Trần triều, 1225-1400), nhằm soi sáng một nguyên lý hình thành qua nhiều thiên niên kỷ. Việt Nam cần phải đẩy lùi nhiều cuộc xâm lược bên ngoài. Chúng tôi đã đưa Mẹ Gạo và Tuệ Tĩnh vào quan niệm này ngoài 6 Tổ tiên được chỉ ra trong sách của Lê Tần và Trần Thanh Phương «TP Hồ Chí Minh».
Ở trung tâm của sơ đồ, chúng tôi đặt các nguyên tắc của “Sách của những thay đổi”, xung quanh chúng tôi đặt tên của 6 Tổ tiên có thật và bán thần thoại.
Vì vậy, chúng ta thấy rằng nhu cầu bảo vệ biên giới của Tổ quốc (được biểu thị bằng vòng ngoài) là nguyên nhân kích hoạt toàn bộ tiềm năng bên trong của nhân dân, bao gồm cả kiến thức và kinh nghiệm chiến đấu, được thể hiện trong các cuộc tấn công vào kẻ thù, được khắc họa bằng 8 mũi tên. Để nhấn mạnh đặc điểm của học thuyết này là phòng thủ, chúng tôi đã giữ tính liên tục của các kế hoạch như vậy (dạng đồng tâm), bao gồm. mũi tên do chúng tôi vẽ. Tất nhiên, ý tưởng này chủ yếu xuất phát từ những cuốn lịch trống đồng của nền văn hóa Đông Sơn, trên bề mặt là những bức tranh về cuộc sống quân nhân.
Chúng tôi lấy miền Nam Việt Nam làm cơ sở ở đây là vì thông tin về tổ tiên có thật được chúng tôi thu thập từ sách của Lê Tần và Trần Thanh Phương “TP Hồ Chí Minh”, trong khi chúng tôi không có thông tin về miền Bắc. Rõ ràng, xét về lịch sử đất nước nói chung, khái niệm miền Bắc không khác biệt nhiều so với khái niệm miền Nam, do đó, không có mâu thuẫn cơ bản nào của mô hình này theo cách xây dựng gần đúng của chúng ta.

Концепция «Восемь богатырей» вьетнамских традиционных боевых искусств (Юг), выраженная в парадигме Культа предков

Данная диспозиция названа «Восемь богатырей». Будучи обусловленным традицией, боевой потенциал Вьетнама способен гипотетически, в случае внешней агрессии, развернуться, как показано на схеме.

Мы представляем собственную концепцию Вьетнамских традиционных боевых искусств (Юга страны), которая, по нашему мнению, может быть выражена в парадигме Культа предков, а именно культов главных вьетнамских исторических деятелей – Ан Зыонг Выонга
3 – Предка Артиллерии, Инженерных войск и инструментов, Ле Лоя 4– Предка местных войск, Чан Хынг Дао 5 – Предка флота, Чан Нгуен Хана 6– Предка Информации, Фу Донг Тхиен Выонга 7 – Предка Брони, Фан Динь Фунга 8 – Предка Оружейных литейщиков, а также Матери Риса и Туе Тиня 9 – Целителя традиционной медицины эпохи династии Чан (вьет. - Nhà Trần, тьы ном: 茹陳, кит.: 陳朝, кит.-вьет: Trần triều, 1225-1400), дабы осветить принцип, сформированный на протяжении тысячелетий необходимостью для вьетов отражения многочисленных внешних агрессий. Мать Риса и Туе Тиня мы включили дополнительно к 6 Предкам, указанным в книге Ле Тана и Чан Тхань Фыонга «Город Хошимин» 10.
В центр схемы мы поместили принципы «Книги перемен», вокруг которых расположили имена 6 реальных и полумифических Предков.
Итак, мы видим, что необходимость защиты пределов Родины (обозначенных внешним кругом) вызывает активизацию всего внутреннего потенциала народа, включая боевые знания и опыт, что выражается в ударах по врагу, изображенных 8 стрелками. Дабы подчеркнуть характер данной доктрины как оборонительной, мы сохранили преемственность подобным схемам (концентрической форме), в т.ч. нарисованных нами стрелок. Разумеется, эта форма проистекает, в первую очередь, от бронзовых барабанов-календарей культуры Донг Шон, на верхних поверхностях которых изображены сцены воинской жизни 11.
Мы взяли здесь за основу Юг Вьетнама ввиду того, что сведения о реальных предках почерпнуты нами из книги Ле Тана и Чан Тхань Фыонга «Город Хошимин», тогда как относительно Севера мы такой информацией пока не располагаем. Очевидно, ввиду истории страны в целом северная концепция не будет значительно отличаться от южной, поэтому из нашего примерного построения не вытекает какого-либо принципиального противоречия данной модели.

Примечания:

1. Phạm Phong. Lịch sử Võ học Việt Nam từ khởi nguyên đến đầu thế kỷ XXI. NXB văn hóa thông tin, 2011. [Фам Фонг. История Боевых искусств Вьетнама с начала новой до начала XXI в. Изд. Культуры и информации, 2011] (город не указан) C. 5.
2. Чыонг Ван Бао – Федерация Традиционных боевых искусств Вьетнама. СВОЕОБРАЗИЕ, ПРИСУЩЕЕ ТРАДИЦИОННЫМ БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ ВЬЕТНАМА.
URL:
http://vtct-ld.ucoz.com/news/da_c_ti_nh ... -08-06-217
3. Ан Зыонг-выонг (вьетн. An Dương Vương, тьы-ном 安陽王), настоящее имя Тхук Фан (Thục Phán, 蜀泮) — вождь аувьетов, в III в. до н. э. разбивший государство хунгвыонгов — Ванланг — и основавший своё государство Аулак[1]. Столицей Аулака стала крепость Колоа[en]. Согласно легендам, правление Тхук Фана продолжалось с 258 по 208 год до н. э. В этот период племена горных жителей аувьетов и равнинных лаквьетов объединились, получившийся народ стал именоваться вьетами[2]. Существование Ан Зыонг-выонга как исторической личности оспаривается некоторыми историками. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ан_Зыонг-выонг (дата обращения: 07.08.2020)
4. Ле Лой (вьетн. Lê Lợi, тьы-ном 黎利, 1384 или 1385 год — 1433 год), посмертное храмовое имя — Ле Тхай То (Lê Thái Tổ, 黎太祖)) — император Дайвьета, основатель династии Ле. Ле Лой — национальный герой Вьетнама, одна из самых известных исторических личностей этой страны. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ле_Лой
(дата обращения: 07.08.2020)
5. Чан Хынг Дао (вьетн. Trần Hưng Đạo, кит. 陳興道; настоящее имя Чан Куок Туан (Trần Quốc Tuấn); также известен как Хынг Дао выонг (Hưng Đạo Vương, «король Хынг Дао»)) — вьетскийглавнокомандующий, организовавший успешную оборону страны во время третьего монгольского вторжения в Дайвьет в 1287—1288 годах. Автор теоретических трудов по военному делу. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Чан_Хынг_Дао (дата обращения: 07.08.2020)
6. Чан Нгуен Хан (китайск.: 陳 元 扞, 1390–1429) - военный деятель Дайвьета в эпоху ранней династии Ле. Принадлежал к династии Чан, принял выдающееся участие в в восстании в Лам Шоне под руководством Ле Лоя против империалистического господства Минь. Занимал посты Ты до (1424-1425) и Тхай уи (1427), командовал сражениями за освобождение Тан Биня, Тхуан Хоа (1425-1426), осадил Донг Куан, атаковал цитадель Сыонг Зянг и преградил путь армии Минь в ходе кампании Ти Ланг-Сыонг Зянн (1427 г.). Восстание победило, и Ле Лой был коронован императором Ле Тхай То (1428). Чан Нгуен Хан был назначен на пост Государственного левофлангового генерала. Однако позднее, ввиду возникших подозрений, Тхай То арестовал его и вынудил покончить с собой. Это произошло, когда из-за ветра лодка перевернулась и он утонул вместе 42 гребцами. Во время правления императора Ле Нян Тонга был реабилитирован и восстановлен в своей должности. (В памятнике изображен с голубем в руке. – В.Л.)
URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA% ... n_H%C3%A3n (дата обращения: 07.08.2020)
7. Фу Донг Тхиен Выонг (китайск.: иероглифы: 扶 董 天王), также известный как Шок Тхиен Выонг (朔 天王), но часто именуемый Тхань Зёнгом (Ном: 聖 揀). Является персонажем вьетнамской легенды, одним из четырех святых, которых вьетнамцы называют четырьмя бессмертными согласно вьетнамским народным верованиям. Считается, что он символизирует юношескую силу и дух защитника от иностранной агрессии. Он является родоначальником бронетанковых войск Вьетнамской народной армии. Император Ли Тхай То (Ли Конг Уан) почитал его как Сунг Тхиен Тхан Вуонга (冲天 王). Существует мнение, что Фу Донг Тхиен Выонг или Тхань Зёнг – есть воплощение Ти Ша Мона (Tỳ Sa Môn) из Индии. (По легенде, сражался на железной лошади. Ему установлены памятники в Ханое и Городе Хошимин.) URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/Thánh_Gióng (дата обращения: 07.08.2020)
8. Фан Динь Фунг (вьетнамск.: Phan Đình Phùng 1847 - 21 января 1896) вьетнамский революционер, который возглавлял армии повстанцев против французских колониальных сил во Вьетнаме. Был самым выдающимся из придворных ученых-конфуцианцев, участвовавших в антифранцузских военных кампаниях в 19 в., в 20 в. был назван национальным героем. Известен своей бескомпромиссной волей и принципами - однажды он отказался сдаться даже после того, как французы осквернили его родовые гробницы, арестовали и пригрозили убить его семью.
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Phan_Đình_Phùng (дата обращения: 07.08.2020)
9. Буддийский бонза Туе Тинь (китайск.: 慧 靜 禪師, 1330–1400) был целителем, жившим в конце династии Чан. Почитаем как святой вьетнамской медицины. В Хайзыонге до сих пор есть его храмы в общинах Кам Ван, Кам Ву, пагода Хай Чиеу в деревне Иен Чунг, ныне пагоде Зям в общине Кам Шон уезда Камзянг. Скульптуры Туе Тиня установлены на участке B Медицинского технического университета Хайзыонг, в аптеке больницы № 103 в Ханое. Его парный стих, написанный на стеле в храме Биа гласит:
Расширь Сверхъестественное, жертвенностью обрети Высокое мастерство,
Живя благодаря Будде, благодари щедрого человека, как Кам Зянг.
URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tu%E1%BB%87_T%C4%A9nh (дата обращения: 07.08.2020)
10. Lê Tấn – Trần Thanh Phương. Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. NXB TP Hồ Chí Minh, 1983. Ле Тан-Чан. Тхань Фыонг. «История Города Хошимин». Издательство Города Хошимин, 1983. С. 59.
11. Фам Фонг. Там же. С. 16.

Буду очень признателен за комментарии.
Tôi sẽ rất biết ơn những ý kiến của các bạn.

[*] Внесены некоторые исправления.

Ответить

Вернуться в «Боевые искусства во Вьетнаме»

Поделиться: